Δημιουργικές εργασίες λυκείου 23-12-2016

Οδηγίες για τις δημιουργικές εργασίες

Ι Παράρτημα Σχέδιο ΔΕ Εκπαιδευτικών

ΙΙ  Παράρτημα Σχέδιο ΔΕ Μαθητών

ΙΙΙ Παράρτημα Υπόδειγμα ΙΙΙ

ΙV Παράρτημα Ενδεικτικά θέματα

V Παράρτημα Διαδικασία