Ενδιαφέρεσαι να σπουδάσεις στο ΕΜΠ; Λάβε μέρος στην NTUni­dAy 2016!

Ενδιαφέρεσαι να σπουδάσεις στο ΕΜΠ; Λάβε μέρος στην NTUni­dAy!

Στις 11 Ιουνι?ου 2016, θα πραγματοποιηθει? για πρω?τη φορα? στα κτι?ρια της Πολυτεχνειου?πολης Ζωγρα?φου, με πρωτοβουλι?α της EESTEC (εθελοντικο?ς, μη κερδοσκοπικο?ς, μη κυβερνητικο?ς, πανευρωπαι?κο?ς οργανισμο?ς, που αποτελει?ται απο? φοιτητε?ς του τμη?ματος Ηλεκτρολο?γων Μηχανικω?ν) LC Athens και υπο? την αιγι?δα του Ε.Μ.Π., η NTUni­dAy, μια ημε?ρα γνωριμι?ας με τις σχολε?ς του Εθνικου? Μετσοβι?ου Πολυτεχνει?ου.

Βασικο?ς σκοπο?ς της ημερι?δας αυτη?ς ει?ναι η ενημε?ρωση μαθητω?ν δευτε?ρας και τρι?της λυκει?ου για το αντικει?μενο σπουδω?ν των πολυτεχνικω?ν σχολω?ν. Πιο αναλυτικα?, θα διεξαχθου?ν:

­- Παρουσια?σεις των σχολω?ν απο? φοιτητε?ς
­- Ομιλι?ες απο? απο?φοιτους και με?λη της ακαδημαι?κη?ς κοινο?τητας πα?νω σε ερευνητικα? αντικει?μενα και τρε?χοντα projects
­- Workshops υπο? την επι?βλεψη αρμο?διων φοιτητω?ν και καθηγητω?ν. Κα?θε workshop αποτελει? μι?α πρακτικη? προσε?γγιση στα δια?φορα αντικει?μενα, μια ?προσομοι?ωση? διαφο?ρων εργαστηρι?ων και ερευνητικω?ν προγραμμα?των
­- Trainings απο? καταρτισμε?νους επαγγελματι?ες πα?νω σε προσο?ντα που πρε?πει να διαθε?τει ε?νας μηχανικο?ς του αυ?ριο

Καθ?ο?λη τη δια?ρκεια της ημερι?δας θα υπα?ρχουν στο χω?ρο φοιτητε?ς των σχολω?ν, ω?στε οι μαθητε?ς να μπορου?ν να συζητη?σουν α?μεσα και να εκφρα?σουν τις απορι?ες τους.
Ο?λα τα παραπα?νω αποσκοπου?ν στη δημιουργι?α μιας σφαιρικη?ς εικο?νας για τις σχολε?ς του Ε.Μ.Π και τις διαφορε?ς τους, τις πανεπιστημιακε?ς παροχε?ς προς το φοιτητικο? σω?μα, τις πολιτιστικε?ς και αθλητικε?ς δραστηριο?τητες που λαμβα?νουν χω?ρα και γενικο?τερα τις απαιτη?σεις της φοι?τησης στο Εθνικο? Μετσο?βιο Πολυτεχνει?ο. Κατανοου?με τη συ?γχυση που επικρατει? στους μαθητε?ς γυ?ρω απο? την επιλογη? σχολη?ς και επαγγελματικου? αντικειμε?νου, και η ημερι?δα αυτη? αποτελει? μια προσπα?θεια οι μαθητε?ς να κα?νουν μια επιλογη? που ανταποκρι?νεται στα πραγματικα? τους ενδιαφε?ροντα και φιλοδοξι?ες.

Η εκδη?λωση ει?ναι ανοιχτη? και σε γονει?ς και καθηγητε?ς που θε?λουν να ενημερωθου?ν γυ?ρω απο? τις δρα?σεις του Ε.Μ.Π.
Οι ω?ρες διεξαγωγη?ς της ΝΤUni­dAy ει?ναι 11.00­-16.00 και τα παιδια? θα χωριστου?ν σε 3 groups:

Α group: 11.00­-15.00
B group: 12.00­-16.00
C group: 13.00­-17.00
Με?σα σε αυτε?ς τις τρεις ω?ρες ο κα?θε μαθητη?ς θα μπορει? να συμμετε?χει σε 2 workshops, με θεματολογι?α ανα?λογη με τα προσωπικα? του ενδιαφε?ροντα, και 1 training. Για κα?θε group θα γι?νει ξεχωριστη? παρουσι?αση των σχολω?ν, ενω? οι ομιλι?ες επιστημονικου? ενδιαφε?ροντος θα διεξα?γονται καθ? ο?λη τη δια?ρκεια της ημερι?δας. Αναλυτικο? προ?γραμμα θα ανακοινωθει? συ?ντομα.

Για να εξασφαλι?σουν τη συμμετοχη? τους, οι μαθητε?ς πρε?πει να συμπληρω?σουν αυτη? τη φο?ρμα: https://docs.google.com/?/1lIRTzg42XHefWhts_YZvkh?/viewform?
Μετα? απο? επεξεργασι?α των αιτη?σεων οι συμμετε?χοντες θα ενημερωθου?ν για το προ?γραμμα? τους.
Για οποιαδη?ποτε πληροφορι?α μπορει?τε να επικοινωνη?σετε στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.