υπουργική απόφαση 2017 για τις Εκδρομε?ς - Εκπαιδευτικε?ς επισκε?ψεις Δευτεροβα?θμιας Εκπαι?δευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 33120/ΓΔ4
Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών
και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός
της χώρας.