Καλό Πάσχα 2017

Ζωγραφιά από τις μαθήτριες του Γ2
Άνια και Βασιάννα.