Α' Τάξη επίσκεψη στη βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 12-10-2017

Η Βιβλιοθήκη Πόλης της Βουλής των Ελλήνων στεγάζεται στο

Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο - Λένορμαν 218.

 

Ο ανακαινισμένος γυάλινος θόλος μετά την είσοδο.

 

 

Παρακολουθήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Γλωσσόπολις".

 

Ξενάγηση από βιβλιοθηκονόμο στο εργαστήριο ψηφιοποίησης

εντύπων.

 

Ενασχόληση με τα ψηφιακά παιχνίδια του ρογράμ.ματος "Γλωσσόπολις"