Πολύ "φιλοσοφημένη" τοιχογραφία

 

 

Δίπλα στην είσοδο του λυκείου μας.